Հեռանկար և Առաքելութիւն
àõëáõóã³ó ÐÇÙݳñÏÇ Ð»é³ÝϳñÁ

 

  • ÎñÃáõû³Ý áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ×³Ùµáí ë³ï³ñáÕ ³ÝÓ»ñáõ »õ ѳëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõ»Éáí áõëáõóÇãÝ»ñáõ »õ áõëáõóãáõû³Ý ûÏݳÍáõÝ»ñáõ ѳٳñ ³å³Ñáí»É ³ëå³ñ¿½ÇÝ ï»õ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£


  • ¸åñáóÝ»ñáõ Ù¿ç ç³Ý³É ·áñͳ¹ñ»É ÏñÃ³Ï³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñ£àõëáõóã³ó ÐÇÙݳñÏÇ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ


  • ²õ»ÉóÝ»É áõëáõóÇãÝ»ñáõ »õ áõëáõóãáõû³Ý ûÏݳÍáõÝ»ñáõ ÁݹѳÝáõñ ½³ñ·³óáõÙÁ« ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¹³ëïdzñ³ÏÇã ѳõ³ùáÛÃÝ»ñ« ϳï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ ѳٳñ Çñ»Ýó ³ëå³ñ¿½Á«


  • ÎñóÃáß³Ï ï³É ³ÛÝ Û³çáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ »õ áõëáõóãáõû³Ý ûÏݳÍáõÝ»ñáõÝ« áñáÝó ÃáÛɳïáõ ã¿ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ«


  • ¶ñ³Ï³Ýáõû³Ý í»ñ³µ»ñ»³É Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Áݻɫ å³ïñ³ëï»É »õ Ññ³ï³ñ³Ï»É ݳ˳Ïñóñ³ÝÝ»ñáõ Û³ïáõÏ ¹³ë³·Çñù»ñ« å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ«


  • ´³ñáÛ³å¿ë »õ ÝÇõóå¿ë Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝÇÉ ³ÛÝ Ñ³Ý·ëï»³Ý Ïáãáõ³Í áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ« áñáÝù ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»Õáõû³Ý Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ£

 Բովանդակութիւն
bullet.gif Գլխաւոր Էջ
bullet.gif Պատմական
bullet.gif Վարչութեան Անդամներ
bullet.gif Լուրեր
bullet.gif Հեռանկար Եւ Առաքելութիւն
bullet.gif Գիրքեր
bullet.gif Ժպիտ
bullet.gif Նկարներ
bullet.gif Մանկական Գիրքեր Եւ Դասագիրքեր
bullet.gif Կապ
bullet.gif բառարան
bullet.gif Եդուարդ Գովան Բառարան-Ասութիւններ
ՀԱՅԵՐԷՆ
bullet.gif Can't see the contents? Please download and install Armenian fonts from here
bullet.gif İçeriği göremiyor musunuz? Lütfen buraya tıklayarak Ermenice yazı tiplerini indirin ve yükleyin.
Եդուարդ Գովան Բառարան-Ասութիւններ
Օրացոյց
Saturday
Գիրքեր