Ժպիտ

 
§ÄäÆî¦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³Ùë³Ã»ñÃÁ« áñ ï³ñ»Ï³Ý 8 ÃÇõáí ÏÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇ« ÉáÛë ÏÁ ï»ëÝ¿ 1991 ¿Ý Ç í»ñ« ëÇñ³Ûûųñ ³ß˳ï³Ïóáõû³Ùµ ËáõÙµ ÙÁ ÝáõÇñ»³É áõëáõóÇãÝ»ñáõ£ §ÄäÆî¦ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ áõÝÇ Ødzó»³É ܳѳÝùÝ»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ²õëïñ³ÉÉdz 10 »ñÏñÇ Ù¿ç£

гõ³ù³ÍáÝ»ñáõ Ó»õáí Ññ³ï³ñ³Ï³Í »Ýù ݳ»õ ³ÛÝ Ù³ÝÏ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ÉáÛë ï»ë³Í »Ý §ÄäÆî¦ Ç Ù¿ç£

§ÄäÆî¦ÇÝ Ïþ³ß˳ï³ÏóÇÝ êÇÉí³ ÎáÙÇÏ»³Ý« γñåÇë º© Øáõñ³ï»³Ý« ij·ÉÇÝ ¾ñÙ¿Ý« êÇñ³ñ÷Ç ÎÇõÉå³Õ« ՇáÕ»ր Չ³÷³ր»³Ý, ²ñ÷Ç ÂÝÏñ»³Ý-¶³Ýóñ×»³Ý« ¶³ñÇÝ ÎÇõÉå³Õ, гÛÏáõÑÇ ÐÇõëÇõÙ»³Ý, àíë³Ýݳ 詾û½ã¿ÉÇù« γñåÇë Êáñ³ë³Ý×»³Ý, ²Ýݳ ¿áñ·»³Ý-Ուղուրլեան »õ ÈÇÝï³ ÎÇõÉå³Õ£

¶Í³·ñáõÃÇõÝÝÝ»ñÁ ÏÁ ·Í¿ ¾ñÑ³Ý Î¿½¿Ý£

´³Å³Ýáñ¹³·ñáõû³Ý »õ ï»Õ»Ïáõû³Ý ѳٳñ jbid@teaov.org »õϳ٠jbid@teaov.orgԺՊԻՏ Հոկտեմբեր 2015- http://teaov.org/jbid/2015/03/

ԺՊԻՏ Նոյեմբեր 2015- http://teaov.org/jbid/2015/04/

ԺՊԻՏ Դեկտեմբեր 2015- http://teaov.org/jbid/2015/05/

ԺՊԻՏ Յունուար 2016- http://teaov.org/jbid/2016/06/

ԺՊԻՏ Փետրուար 2016- http://teaov.org/jbid/2016/07/

ԺՊԻՏ Մարտ 2016- http://teaov.org/jbid/2016/08/

ԺՊԻՏ Ապրիլ 2016- http://teaov.org/jbid/2016/09/

ԺՊԻՏ Մայիս 2016- http://teaov.org/jbid/2016/10/

ԺՊԻՏ Հոկտեմբեր 2016- http://teaov.org/jbid/2016/11/

ԺՊԻՏ Նոյեմբեր 2016- http://teaov.org/jbid/2016/12/

ԺՊԻՏ Դեկտեմբեր 2016-
http://teaov.org/jbid/2016/13/

ԺՊԻՏ Յունուար 2017- http://teaov.org/jbid/2017/14/

ԺՊԻՏ Փետրուար 2017- http://teaov.org/jbid/2017/15/

ԺՊԻՏ Մարտ 2017- http://teaov.org/jbid/2017/16/

ԺՊԻՏ Ապրիլ 2017- http://teaov.org/jbid/2017/17/

ԺՊԻՏ Մայիս 2017- http://teaov.org/jbid/2017/18/

ԺՊԻՏ Հոկտեմբեր 2017- http://teaov.org/jbid/2017/19/

ÄäÆîի կափարիչները եւ դիւանը


Բովանդակութիւն
bullet.gif Գլխաւոր Էջ
bullet.gif Պատմական
bullet.gif Վարչութեան Անդամներ
bullet.gif Լուրեր
bullet.gif Հեռանկար Եւ Առաքելութիւն
bullet.gif Գիրքեր
bullet.gif Ժպիտ
bullet.gif Նկարներ
bullet.gif Մանկական Գիրքեր Եւ Դասագիրքեր
bullet.gif Կապ
ՀԱՅԵՐԷՆ
bullet.gif Can't see the contents? Please download and install Armenian fonts from here
bullet.gif İçeriği göremiyor musunuz? Lütfen buraya tıklayarak Ermenice yazı tiplerini indirin ve yükleyin.
Օրացոյց
Friday
Գիրքեր